0

شرکت کنندگان دوره

۲۵۰ نفر

آموزش های بارگذاری شده

بیش از ۵۵ ساعت

تعداد جلسات بارگذاری شده

بیش از ۸۵ جلسه

به روز رسانی آموزش ها

هر ماه جلسات جدید افزوده می شود

دوره جامع شینیون تخصصی و حرفه ای

آموزش شینیون سوگند خانزایی

جامع ترین دوره تخصصی و حرفه ای شینیون
آموزش های جدید هر ماه به این دوره افزوده می شود

تعداد